Nye skatteregler om rabatter og naturalytelser i arbeidsforhold

Tags: Lønn, Skatt

Fra 01.01.2019 innføres nye regler om den skattemessige behandlingen av naturalytelser og rabatter i arbeidsforhold. Skattedirektoratet ga 15.11.2018 en prinsipputtalelse angående endringene og arbeidsgivers plikter knyttet til disse. Uttalelsen avklarer og avgrenser deler av skatteplikten.

Naturalytelser er alle ytelser i et arbeidsforhold som ikke er kontanter, sjekker og lignende betalingsmidler. Fordel i form av naturalytelser i arbeidsforhold er som hovedregel skattepliktig inntekt.

De nye lovvedtakene gir arbeidsgiver plikt til å foreta forskuddstrekk, betale arbeidsgiveravgift og rapportere skattepliktige fordeler som ansatte får gjennom arbeidsforholdet fra andre enn arbeidsgiver selv, såkalte tredjeparter som f.eks. arbeidsgivers forretningspartnere, samarbeidspartnere eller andre. Slike skattepliktige fordeler kan være gaver, private reiser, rabatter eller bonuspoeng opptjent for yrkesreiser eller andre bonusberettigede kjøp til bedriften.

Endringene går ut på følgende:

  • Klarere grense for hvilke rabatter som har tilknytning til arbeidsforholdet
  • Klarere avgrensning av hvem som er forretningspartner
  • Klargjøring av at arbeidsgiver har rapporteringsansvaret for skattepliktige ytelser via forretningspartnere og plikt til å foreta forskuddstrekk og beregne arbeidsgiveravgift
  • Utsatt rapporteringsfrist for skattepliktige ytelser via forretningspartnere
  • Klarere og mer ensartede regler for verdsetting
  • Klarere rammer for skattefrie personalrabatter

Skattedirektoratets prinsipputtalelse presiserer blant annet at dersom en rabatt eller naturalytelse er skattepliktig, har arbeidsgiver rapporteringsplikt. Rapporteringsplikten gjelder både personalrabatter og andre ytelser fra forretningsforbindelser (tredjeparter).

For personalrabatter er det foreslått en øvre beløpsgrense på 7000 kr for skattefritak. Noen ytelser kan inngå i beløpsgrensen, mens andre vil være skattepliktige fra første krone.

Hva gjelder verdsettelse av rabatten, skal naturalytelser verdsettes til omsetningsverdi i sluttbrukermarkedet.

Videre uttaler direktoratet at dersom arbeidstaker mottar rabatter fra andre enn arbeidsgiver, må det foretas en konkret vurdering av om det foreligger tilstrekkelig sammenheng mellom ytelsen og arbeidsforholdet for å avgjøre skatteplikten. Naturalytelser gitt av andre tredjeparter enn forretningsforbindelser vil i utgangspunktet ikke være skattepliktig. Eksempler på rabatter som unntas er rabatter gitt som ledd i ensidige markedsføringstiltak. Det samme vil som regel gjelde bagatellmessige bonuser/kick backs og rabatter knyttet til medlemskap som alminnelige forbrukere kan oppnå.

Bonuspoeng som er opptjent i jobbsammenheng, vil derimot i utgangspunktet være skattepliktige tredjepartsytelser. Eksempler på dette er bonuser i forbindelse med flyreiser og overnattinger. Dersom arbeidstaker nytter opptjente bonuspoeng til privat bruk, skal dette verdsettes til det ytelsen ville kostet på samme tidspunkt uten bruk av bonuspoeng.

Les Skattedirektoratets prinsipputtalelse i dib: Nye regler om rabatter i arbeidsforhold og arbeidsgiverforpliktelser gjeldende for inntektsåret 2019


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud