Revidert nasjonalbudsjett for 2018

Tags: Skatt

Revidert nasjonalbudsjett for 2018 er lagt frem

Regjeringen foreslår følgende endringer i skatte- og avgiftsreglene:

 • Reglene for skattelegging og rapportering av naturalytelser har en del svakheter som skaper usikkerhet. Det er bred enighet om at det er krevende å etterkomme og håndheve regelverket, både for arbeidsgiverne, arbeidstakerne og skattemyndighetene. Det gjelder særlig i tilfeller der ytelsene kommer fra andre enn arbeidsgiver, f.eks. arbeidsgivers forretningsforbindelser. Det foreslås at arbeidsgiver også skal ha ansvaret for rapportering, forskuddstrekk og betaling av arbeidsgiveravgift av ytelsene de ansatte mottar fra forretningsforbindelser eller andre tredjeparter. I tillegg tas det sikte på å rydde opp i reglene for overtidsmat og gjøre det enklere for arbeidsgivere som dekker aviser og andre nyhetstjenester for de ansatte. Forslag til forbedringer av reglene for den skattemessige behandlingen av naturalytelser har vært på høring. Ikrafttredelse er foreslått fra 1. januar 2019.
 • Å innføre en forenklet skatteordning (kildeskatt) for utenlandske arbeidstakere på midlertidig opphold fra 2019. Formålet med ordningen er å gi enklere regler for denne gruppen (bruttoskatt uten fradrag) og samtidig bidra til riktigere skattlegging etter reglene.
 • Å endre overgangsreglene for aksjesparekonto slik at negative inngangsverdier blir skattlagt i forbindelse med overføring av aksjer til aksjesparekonto.
 • Endring av regelen om oppjustering av gevinst ved gavesalg av aksjer.
 • Unntak fra justeringsplikten i merverdiavgiftsloven for overdragelser av kommunale vann- og avløpsanlegg som ledd i kommunesammenslåinger og -delinger.
 • Ikke-prinsipielle klager av lav verdi, klager over tvangsmulkt og forsinkelsesgebyr etter a-opplysningsloven og klager over skatteavgrensning ved lav skatteevne blir overført fra Skatteklagenemnda til Skattedirektoratet for å redusere sakstilfanget og saksbehandlingstiden i Skatteklagenemnda og sekretariatet.
 • For å oppnå likebehandling av driftsmidler i reindriftsnæringenog landbruket innføres fritak for engangsavgift og fradragsrett for inngående merverdiavgift for anskaffelser, drift og vedlikehold av snøscootere og ATV'er med fire hjul som blir brukt i reindriftsnæringen. Endringene foreslås iverksatt 1. juli 2018. For mer, se egen nyhet.

I tillegg omtales:

 • Fritak for merverdiavgift på elektroniske tidsskrifter
 • Dokumentasjonskrav for redusert kildeskatt på utbytte til utenlandske aksjonærer
 • Engangsavgift, ny kjøresyklus og ladbare hybridbiler
 • Vegbruksavgift på naturgass

Du kan se hele forslaget her.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud