Spørsmål og svar om overføring av ferie

Få svar på de vanligste spørsmålene om overføring av feriedager fra et ferieår til neste.

Hvor mange feriedager kan overføres?

I bedrifter med ferie etter ferieloven vil det være anledning til å skriftlig avtale overføring av maksimalt 10 feriedager (2 uker), jf. ferieloven § 7 (3). Merk: I ferieloven står det 12 virkedager. Årsaken til det er at ferieloven beregner 6 dager per uke.

I bedrifter med 5 uker ferie per år kan man som regel avtale å overføre de 4 ekstra dagene (den avtalefestede ferien) i tillegg , altså 14 dager til sammen. Den enkelte virksomhet bør sjekke sin avtale i forhold til om det er avtalt begrensninger i adgangen til å overføre avtalefestede feriedager.

Kan ansatte over 60 år overføre flere feriedager siden de har lenger ferie?

Nei, det er det samme antall feriedager som kan overføres selv om ansatte over 60 år har en ekstra ferieuke.

Hvem bestemmer om feriedager skal overføres eller ikke?

Overføringen skjer som en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Dette er altså noe begge parter må være enige om, og ingen av partene kan i utgangspunktet kreve en slik overføring.

Dersom arbeidsgiver ønsker at all ferie skal avvikles i ferieåret kan arbeidsgiver som hovedregel kreve dette. Hvis det ikke er mulig å avvikle ferie i ferieåret (for eksempel på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon - se under), kan ikke arbeidsgiver nekte overføring av ferie, da skjer den automatisk.

Må overføring av feriedager avtales skriftlig?

Ja, dette er spesifisert i ferieloven. Her er mal som kan brukes for å avtale overføring av feriedager. Ønskes word-mal, finner du det her. For å unngå opphopning av feriedager anbefales det at arbeidstaker og leder tidlig legger opp en plan for hvordan ferien skal avvikles. Dette er særlig aktuelt ved overføring av mange feriedager.

Hvis vi ikke gjør noen avtale om overføring av feriedager, mister arbeidstaker dem da?

I de tilfellene hvor det ikke inngås en avtale om overføring, eller det gjenstår mer enn det som maksimalt kan overføres, blir feriedagene med over til det påfølgende ferieåret. Man har brutt ferieloven, med mindre manglede avvikling skyldes ferie eller sykdom, men arbeidstaker vil ikke miste feriedager.

Dersom arbeidsgiver instruerer arbeidstakeren om å ta ferie, og samtidig sørger for at det er en reell mulighet for å avvikle ferie mht. arbeidsoppgaver, så vil ikke arbeidstaker ha rett til overføring av ferie dersom han velger ikke å avvikle denne ferien.

Hvis manglende ferieavvikling skyldes arbeidsgiveren, vil arbeidstakeren kunne kreve erstatning i tillegg til at ferien blir overført til neste ferieår, jf. ferieloven § 14.

Hva skjer med feriedager som ikke er avviklet på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon?

Lovfestet ferie som er igjen på slutten av året fordi arbeidstakeren ikke har avviklet ferie i ferieåret grunnet sykdom eller foreldrepermisjon, blir automatisk overført til neste år, jf. ferieloven § 7 (3) annet ledd. Dette gjelder altså kun når det ikke har vært mulig å avvikle ferie.

To eksempler:

  • Trond ble syk i juni og var sykmeldt ut året. Den 31.12 har han 21 feriedager (25 virkedager) ferie igjen. Alle disse dagene, samt feriepenger, blir overført til neste ferieår. Berit var sykemeldt juni, juli og august. Den 01.09 har hun 21 feriedager (25 virkedager) ferie igjen.
  • Berits arbeidsgiver skal påse at ferieavviklingen skjer innen utgangen av året. Fordi det er anledning til å avvikle ferie i ferieåret vil ikke ferien automatisk bli overført på grunn av sykdom og det vil være ordinære overføringsregler etter § 7 (3) som vil gjelde.

Merk: Hvis arbeidstaker er delvis sykmeldt eller har gradert foreldrepermisjon skal ferie avvikles som normalt.

Kan feriedager betales ut?

Det følger av ferieloven at lovfestede feriedager ikke kan betales ut - uavhengig hva som er årsaken til at ferie ikke er avviklet.

Den avtalefestede ferien er ikke regulert av ferieloven noe som innebærer at dersom det står igjen avtalefestede feriedager på slutten av året kan det avtales utbetaling av disse. Avtalen må sjekkes for eventuelle begrensninger om utbetaling.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud