Spørsmål og svar om prøvetid

Tags: Personal

Prøvetiden skal benyttes til å vurdere arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglig dyktighet og pålitelighet. I prøvetiden skal arbeidsgiver sørge for nødvendig veiledning, opplæring og oppfølging av den nyansatte. Avtale om prøvetid må avtales skriftlig for å være gyldig.

Vi har samlet noen vanlige spørsmål og svar om prøvetid under.

Kan midlertidig ansatte ha avtale om prøvetid?

Ja. Prøvetid kan avtales for alle ansatte, også midlertidig ansatte. En avtale om prøvetid vil ha størst betydning dersom arbeidsforholdet er av en viss varighet.


Hvor lang skal prøvetiden være?

Det følger av arbeidsmiljøloven § 15-6 (3) at prøvetiden ikke kan være lenger enn seks måneder. Det vanligste er å ha 6 måneder, men lengden på prøvetiden kan tilpasses lengden på arbeidsforholdet. Varer ansettelsesforholdet for eksempel 8 måneder, kan prøvetiden eventuelt være 4 måneder.


Hvor lang er oppsigelsesfristen i prøvetiden?

I prøvetiden er det en gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager, med mindre noe annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale, jf. aml. § 15-3 (7). De 14 dagene regnes fra dato til dato. Hvis en ansatt blir oppsagt eller sier opp den 3., er siste arbeidsdag den 17. 14 dager er det vanligste, men det kan avtales både kortere og lengre oppsigelsestid enn 14 dager i prøvetiden.

Kan prøvetid forlenges?

Ja, arbeidsmiljøloven § 15-6 (4) åpner for at prøvetiden kan forlenges dersom disse forutsetningene er til stede:

  • Arbeidstaker har hatt et fravær i prøveperioden og fraværet skyldes arbeidstakeren, og ikke bedriften. Fraværsgrunner kan være for eksempel sykdom eller foreldrepermisjon. Det er ofte da snakk om fravær av en viss varighet.
  • Arbeidsgiveren har ved ansettelsen skriftlig orientert arbeidstaker om adgangen til å forlenge prøvetiden, som regel i ansettelseskontrakten
  • Arbeidsgiver har gitt skriftlig beskjed om at prøvetiden forlenges før det opprinnelige tidspunktet for utløpet av prøvetiden

Prøvetiden kan forlenges tilsvarende lengden av fraværet. Les mer her. Du finner en mal på varsel om å forlenge prøvetiden her.

Er arbeidstakeren ansatt i virksomheten etter endt prøvetid?

Ja, man er (fast eller midlertidig) ansatt fra første dag, selv om det er avtalt prøvetid. Det er altså ikke nødvendig for arbeidsgiver å komme med bekreftelse på at arbeidsforholdet består etter at prøvetiden er over. Det skal ikke skrives ny arbeidskontrakt.

Er det enklere å si opp noen som er i prøvetid? I prøvetiden er det en noe videre adgang til å avslutte arbeidsforholdet. Dette har sammenheng med prøvetidens formål. Arbeidsgiveren skal i en tidsbegrenset periode kunne prøve arbeidstakerens egnethet til stillingen, og avklare i hvilken grad arbeidstaker har forutsetninger og kompetanse til å mestre arbeidet. I arbeidsmiljøloven § 15-6 (1) står det at i prøvetiden er det anledning til å avslutte et arbeidsforhold på grunn av den nyansattes manglende

  • tilpasning til arbeidet faglig
  • dyktighet eller
  • pålitelighet

I en Høyesterettsdom fra 2003 ble det fra uttalt at det var en «ikke uvesentlig» lavere terskel for å si opp ansatte i prøvetid. Merk at arbeidsgiver må følge de samme saksbehandlingsreglene som ved oppsigelse utenfor prøvetiden. Les mer om oppsigelse i prøvetid.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud