Terskelverdiene for revisjonsplikten endres

Terskelverdiene for muligheten for å fravelge revisjon har ikke vært justert siden dette ble innført i 2011. Det er derfor besluttet å heve terskelverdiene slik at det opprinnelige nivået fra 2011 opprettholdes.

I lov 16. juni 2017 vedtok stortinget at terskelverdiene for driftsinntekter, balansesum og aksjeinnskudd skal tas ut av aksjeloven § 7-6 og heller fastsettes i forskrift. Dette forenkler justeringsadgangen med tanke på fremtidige justeringer i forhold til blant annet inflasjon. Det legges ikke opp til realøkninger. Terskelverdien for antall ansatte skal fortsatt angis i loven og ligger uendret på 10 ansatte.

I forskrift er det gjort følgende endring av terskelverdiene:

  • Terskelverdien for driftsinntekter økes fra 5 mill. kroner til 6 mill. kroner.
  • Terskelverdien for balansesum og aksjeinnskudd økes fra 20 mill. kroner til 23 mill. kroner.

Ikrafttredelsesdato er 10. januar 2018. Forskriften finner du her.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud