Veileder for gjensidig avtaleprosedyre ifm skatteavtalespørsmål

Tags: Skatt

Veilederen beskriver blant annet hvordan du som skattyter skal gå frem for å sette i gang en sak (minnelig avtaleprosedyre).

Minnelig avtaleprosedyre er en rettslig ordning som er hjemlet i skatteavtalene Norge har inngått med andre land. Avtaleprosedyren skal bidra til at statene anvender skatteavtalenes materielle bestemmelser korrekt. Nå har Regjeringen.no publisert denne veilederen.

Det engelske uttrykket for minnelig avtaleprosedyre er Mutual Agreement Procedure, ofte forkortet MAP. MAP-ordningen er en tvisteløsningsmekanisme som skattyter kan påberope seg i enkeltsaker. Hovedvilkåret for å kunne bruke minnelig avtaleprosedyre er at skattyter mener at en eller begge avtalestater gjennomfører tiltak som har medført, eller vil medføre, skattlegging i strid med skatteavtalen.

Se mer info i Veileder for minnelig/gjensidig avtaleprosedyre etter skatteavtale (MAP).


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud