Renter og avkastningsrate for oljevirksomhet

Inntektsåret 2016 Inntektsåret 2015
Normrente for leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen 2,0% 2,3%
Rente for beregning av normpris ved avvikende betalingsvilkår - dagrente * 0,003% 0,003%
Rente ved fremføring av underskudd og overskytende friinntekt for petroleum** 0,8% 0,9%
Avkastningsrate ved beregning av stedbunden inntekt *** 3,90% (4,90%) 3,96%(4,96%)

* Etter § 4 i forskrift av 17. desember 1976 nr. 7 om bruk av normpris ved fastsettingen skal det foretas en justering av normprisen ved salg av olje med kreditt ut over 30 dager. Justeringen foretas med utgangspunkt i rentesatsen for statskasseveksler med 12 måneders løpetid, tillagt 0,5 prosent.

** Gjelder rentesats til bruk ved fremføring av underskudd og overskytende friinntekt i henhold til forskrift 30. april 1993 nr. 316 § 16, om skattlegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum

*** Det beregnes stedbunden inntekt til land av administrasjonsbygninger og boliger som selskapene selv eier og som anses som driftsmidler i særskattepliktig virksomhet. Den stedbundne inntekt skal beregnes med utgangspunkt i eiendommens kostpris og en avkastningsrate. Fra 1. januar 2014 noteres ikke lenger 12 måneders NIBOR. Ved fastsettingen for inntektsåret 2014 ble det lagt til grunn at 6 måneders NIBOR + 20 bp kunne erstatte 12 måneders NIBOR i beregningen av avkastningsraten. Dette legges også til grunn for inntektsåret 2016. I samsvar med praksis fastsettes tillegget i avkastningsraten til 2,5 prosent. For Sture/Øygarden er tillegget 3,5 prosent.

Se også skatteetatens skjema og rettledninger for oljevirksomhet.

Se flere aktuelle satser

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Kontohjelp

Gjør bokføringen selv

Kontohjelp har svarene du trenger innen bokføring, merverdiavgift og lønn.

Kun kr 900 per bruker/år (eks. mva)

Prøv kontohjelp

Ett verktøy for alle

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder